Lan đột biến ( Orchid variegata)

Lan dendro var dành cho người sưu tầm

Rất nhiều kei con, size hơn 10 cm.

Giá 3tr fix cho người nhiệt tình.

Đá đóng bình luận