Lớp Guitar đệm hát từ 10 đến 60 tuổi

Các lớp hè cho các cháu thiêu nhi 10 tuổi đến phụ huynh 60 tuổi yêu Guitar

Khoá hai tháng học liên tục

Liên hệ 311 Nguyễn thị Thập q7, góc Lâm văn Bền 0908751908

Đá đóng bình luận