Poodle cái 5 tháng Đã tiêm ngừa đầy đủ do k thời gian chăm sóc

Pôdle cái 5 tháq tuổi…đã tiêm ngừa đầy đủ… do mình k có thời gian chăm sóc…

Đá đóng bình luận